Барање

Лого за Проектот за промовирање на одржлив развој преку зајакнување на правната и институционалната рамка, зајакнување на капацитетите и обновување на најранливите планински пејзажи.

Additional

Клиент: О3 инвест
Реализација: Септември 2022 г.

Повеќе